Certificatienorm SC 530 en SC 540.

Het onderzoek van asbest alsook de verwijdering van asbest is in de wet geregeld.
De basis ligt hierbij in het Arbeidsomstandigheden (Arbo) besluit, het Asbestverwijderings-besluit en de Wet Milieugevaarlijke stoffen.
Vanuit de branche en via overheidsinstanties zoals het Ministerie van SZW maar ook VROM, VNG en de Arbeidsinspectie als ook de VROM inspectie wordt actief toezicht gehouden op naleving van deze wetgeving.
De SCA (Stichting Certificatie Asbest) is de schema-eigenaar van de certificatienorm SC 530 (voorheen BRL 5050, asbestverwijdering) als ook de SC 540 (voorheen BRL 5052, asbestinventarisatie).
Ook registreert zij de bedrijven die gecertificeerd zijn voor werkzaamheden onder de SC-normen (zie ook www.ascert.nl).
Verder draagt zij zorg voor de uniforme uitvoering van toetsing van asbestverwijderende en asbestinventarisatie bedrijven door een onafhankelijke en door het Ministerie van SZW aangewezen certificatie instelling. Lloyd’s is een van deze instelling die deze werkzaamheden mag uitvoeren. Lloyd’s is daar toe aangewezen door het ministerie van SZW en is een zogenaamde ZBO (zelfstandig bestuursorgaan).
Het schema SC 530 vervangt per 1 juni 2008 de nationale beoordelingsrichtlijn BRL 5050 net als de SC 540 de BRL 5052 vervangt.
In 2008 is er een overgangsjaar voor de bedrijven die reeds gecertificeerd waren.
Beide schema’s zijn certificatieregelingen die vanuit de wettelijke verplichtingen toegespitst zijn op een onafhankelijke/externe beoordeling van bijvoorbeeld:
- De organisatiestructuur en management;
- Het kwaliteitssysteem;
- Planmatige en gestructureerde asbestverwijdering / inventarisatie;
- Arbeidsomstandigheden;
- Milieubeïnvloeding tijdens de werkzaamheden;
- Keuring en onderhoud van de ingezette middelen;
- Opleiding en training van personeel;
- Handelingen, identificatie, tussenopslag en transport van asbesthoudend afval.


Wie gebruiken SC 530 en SC 540?

Alle organisaties die in de bouw en sloopbranche werkzaam zijn moeten deze schema’s toepassen.
Zonder deze certificering mag u geen werkzaamheden uitvoeren volgens de wetgeving.